O nás

Názov: Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

 

Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci je akreditovaným subjektom, ktorý vznikol transformáciou internátu Špeciálnej základnej školy internátnej v Podolínci. Sme cirkevným zariadením, ktoré vychováva detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou od narodenia až do dospelosti (v zmysle zákona č. 305/2005) prevažne s ľahkým mentálnym postihnutím. Detský domov začal svoju činnosť od 1. januára 2006. Budova detského domova sa nachádza v areáli kláštora redemptoristov.

Svojou pôsobnosťou pokrývame región severného Spiša, ale aj Prešovského a Košického kraja. Sme dosiaľ jediné cirkevné zariadenie svojho druhu v Spišskej diecéze, ktoré napomáha sociálnemu odboru pri riešení patologických situácií v nefunkčných rodinách v regióne. Kapacita detského domova je 45 miest. Počas celého roka je permanentne naplnená.  Deti sú ubytované v 4 bytoch. V jednom byte žije 10 – 11 detí. Deťom sa venuje 33 členný odborný tím. Priamo o výchovu detí sa stará 10 gazdín a 10 vychovávateľov. Najmladšie deti sú vychovávané v tzv. profesionálnych rodinách. Aktuálne zamestnávame 4 profesionálnych rodičov, ktorí poskytujú starostlivosť 6 deťom.

Vo výchove preferujeme fyzické aktivity, pohybovú a manuálnu činnosť. Tým sa snažíme o rozvíjanie motoriky, pracovných návykov a sebadisciplíny. Našim cieľom je vychovávať našich zverencov k samostatnosti. Vo voľnom čase sa deti venujú pestrej škále záujmových činností a zúčastňujú sa rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Detský domov prostredníctvom bohatých duchovných aktivít buduje duchovný život detí, ktorý pozitívne rozvíja ich mravné a morálne hodnoty.