Z HISTÓRIE

Z histórie detského domova

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHistória nášho detského domova je veľmi krátka. Za nepriamy začiatok našej histórie môžeme považovať rok 1962, kedy vznikla osobitná škola internátna, v internáte ktorej žili aj deti s nariadenou ústavnou výchovou. 1. 12. 1991 sa osobitná škola internátna zmenila na Cirkevnú školu sv. Klementa Hofbauera a neskôr na Špeciálnu základnú školu internátnu sv. Klementa Hofbauera. Transformáciou jej internátu vznikol Detský domov sv. Klementa Hofbauera, ktorý začal svoju činnosť 1. 1. 2006.

Z histórie kláštora

OLYMPUS DIGITAL CAMERABudova kláštora spolu s kostolom je jednou z významných dominánt mesta Podolínec. Tento rannobarokový stavebný komplex dal postaviť v rokoch 1642 až 1648 poľský miestodržiteľ Stanislav Ľubomírsky podľa plánov a za dozoru viedenského staviteľa Pochsbergera. Kostol je zasvätený sv. Stanislavovi, krakovskému biskupovi. Od roku 1642 tu mala rehoľa piaristov svoje gymnázium, ktorí sem prišli na pozvanie Stanislava Ľubomírskeho. Podľa údajov z kroník tu v rokoch 1648-1886 študovalo vyše päťdesiattisíc študentov a sám zakladateľ rehole – sv. Jozef Kalazánsky navštívil toto miesto. V roku 1919 bolo však gymnázium zrušené a do určitých častí sa nasťahovali vojaci a objekt slúžil pre účely armády. Knižnicu s archívom piaristi previezli do Trenčína.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V roku 1922 pozval spišský biskup Ján Vojtašák do opusteného kláštora redemptoristov, ktorých budova kláštora privítala vo veľmi zlom stave. S pomocou spomínaného biskupa a dobrodincov z okolia sa im podarilo kostol a kláštor čiastočne opraviť. V roku 1927 sa však redemptoristi rozhodli toto miesto opustiť, pretože vojsko sa z časti kláštora nechcelo vysťahovať. To sa stalo až v roku 1940, keď redemptoristi odkúpili tento kláštor od rehole piaristov. Kláštor sv. Stanislava v Podolínci sa potom stal misijným centrom a exercičným domom. V niektorých častiach malo mesto triedy meštianskej školy.  V súčasnosti v kláštore sídlia 4 subjekty: Rehoľa redemptoristov, detský domov, špeciálna základná škola internátna a stredné odborné učilište.